page_banner

GHS címke

Veszély
Gyermekek elől elzárva tartandó
Használat előtt olvassa el a címkét

Lenyelve vagy belélegezve ártalmas.Bőrrel érintkezve ártalmas lehet.Súlyos égési sérüléseket és szemkárosodást okoz.Légúti irritációt okozhat.Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Megelőzés:A tartályt szorosan lezárva kell tartani.Ne lélegezze be a port/füstöt/gázt/ködöt/gőzöket/permetet.Átadás után alaposan mossa le.Ne egyen, igyon vagy dohányozzon a termék használata közben.Csak szabadban vagy jól szellőző helyen használja.Kerülni kell a környezetbe jutást.Viseljen védőkesztyűt/védőruházatot/szemvédőt/arcvédőt.
Válasz:LENYELÉS ESETÉN: Öblítsük ki a szájat.Ne hánytasd magad.Azonnal kérjen sürgősségi orvosi segítséget.HA BŐRRE kerül: Azonnal vegye le az összes szennyezett ruhadarabot.Azonnal öblítse le vízzel néhány percig.A szennyezett ruházatot újbóli használat előtt ki kell mosni.Azonnal kérjen sürgősségi orvosi segítséget.BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan kényelmes testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.Azonnal kérjen sürgősségi orvosi segítséget.SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Azonnal öblítse ki vízzel néhány percig.Távolítsa el a kontaktlencséket, ha van és könnyen elvégezhető.Folytassa az öblítést.Azonnal kérjen sürgősségi orvosi segítséget.Kérjen sürgősségi orvosi segítséget, ha rosszul érzi magát.Speciális kezelés sürgős (lásd a biztonsági adatlapon található kiegészítő elsősegélynyújtási utasításokat).Gyűjtse össze a kiömlött anyagot.
Tárolás:A tartályt szorosan lezárva kell tartani.Lezárva tároljuk.
Ártalmatlanítás:A tartalom/edény elhelyezése a nemzeti előírásoknak megfelelően történik.
Lásd a biztonsági adatlapot